Post 2125: Nap time, of course!

20200114_171429

Dougy needs his nap.

20200114_171612

Zzzzzzz…